Bli med!


Bli med i korpset vårt!

Begynn å spille et instrument!

Gulset Skolemusikk er bydelens skolekorps med en både lang og interessant historie. Korpset ble stiftet i 1958, og har i alle år hevdet seg som et stort og velspillende korps. I dag består korpset av ca.40 musikanter fordelt med ca. 12 musikanter i hovedkorpset, ca. 26 i aspirantkorpset.

Hvert år ønsker vi nye musikanter velkommen til å begynne i grunnopplæringen vår. Et skolekorps må nemlig ha nye musikanter hvert år for å fornye og utvikle seg. GSM kan tilby et interessant og godt oppvekstmiljø for barn og ungdom i alderen 10-18 år her på Gulset. Det blir mange positive opplevelser gjennom samspill, samvær med jevnaldrene, på turer og i andre aktiviteter, og alle som har lyst til å spille et instrument får lov til å være med! Miljøet er rusfritt og stabilt, og alle får en interessant og variert musikkopplæring gjennom alle årene de deltar i korpset. Det er også slik at foreldrene til barn i korpset finne både glede og inspirasjon til hverdagen gjennom korpsdeltagelsen, med mange nye og spennende mennesker innom miljøet gjennom hele tiden barna spiller.

Hva slags tilbud er skolekorpset for barnet mitt?

Musikk er en av menneskets viktigste utrykksformer. Det skjer hele tiden noe skapende hver gang mennesker kommer sammen for å spille musikk, og dette er noe helt annen enn den passive fornøyelsen det kan være å bare lytte til musikk. Å skape musikk sammen med andre mennesker utvikler sosiale egenskaper som evne til å kommunisere, kommunikasjon, evne til samarbeid, selvdisiplin og ikke minst vil det å skape musikk under kyndig ledelse bidra til å gi barn og unge en positiv selvfølelse som kan komme godt med senere i livet. Nyere forskning viser nå at ferdigheter som lesing, skriving og matematikk forbedrer seg når barn får systematisk opplæring i musikk og andre kunstformer. En av de største fordelene ved medlemskap i korps, er nemlig den utviklingprosessen som barn og ungdom går gjennom når de lærer å spille et instrument.

Krever ikke korps mye oppfølging av foreldrene?

Et korps som Gulset Skolemusikk har totalt en stor aktivitet med ca. 80 medlemmer. Regner vi dette om til et håndballag, vil vi svært enkelt kunne si at vi har ca. 10-11 lag i diverse alderskategorier. For den enkelte familie er det imidlertid ikke så svært mye å frykte, for den "pålagte" innsatsen vil neppe utgjøre mer enn ca. 10-15 timer gjennom hele året. Men selvfølgelig er det alltid behov for å hente og bringe barn og ungdom til øvelser, spilleoppdrag i nærmiljøet osv, men neppe mer enn det en vil oppleve i annet ungdomsarbeid.
Korpsets økonomi baserer seg på noen få men viktige inntektsbringende arrangementer gjennom hele året, og her er det viktig at foreldrene kan delta og sette av litt tid for å minimalisere utgifter og skaffe maksimal inntekt for korpset. Vår erfaring er imidlertid at flere foreldre gjerne kan tenke seg å være med på å følge opp sine barn, samt gjøre en innsats i sitt eget nærmiljø. I et korps vil du få god mulighet til det, og gjennom hele året viser det seg også at det er en klar sammenheng mellom foreldrenes interesse for barnas "hobby" og den kvalitet og det engasjement barna oppnår i korpssammenheng.
De viktigste arrangementene vi i dag har til inntekt for korpset er:
  • Aspirantkorpsfestivalen, et tilbud til alle aspirantkorps i landet, Norges største i sitt slag!
Ellers deltar korpset, i samarbeid med andre korps i Skien, på konserter og arrangementer.

Hvordan er korpset organisert?

Gulset Skolemusikk har alltid hatt fellesøvelsen lagt til tirsdager i tiden 17.45 - 20.00, mens gruppeundervisningen og den individuelle undervisningen stort sett har vært plassert på tirsdager, føre øvelsen, for å unngå for mye kollisjoner med andre aktiviteter som fotball og håndball. Enkelte musikanter kan imidlertid få instruksjon på torsdager som et alternativ til tirsdagene, men dette må tilpasses for hver sesong. Alle øvelsene og så godt som all instruksjon er lagt til Gulset Ungdomsskole.
Det er etter vår mening viktig at barn og ungdom kan få anledning til et variert fritidstilbud med noe for åndelig utvikling, noe for fysisk utvikling gjennom oppvekstårene. Det er imidlertid ikke til å unngå at det blir kollisjoner mellom de forskjellige aktivitetene, og så sant det ikke dreier seg om konsert eller spilloppdrag, finner vi som regel frem til ordninger som tilfredstiller de fleste. Korpset forsøker derfor å ha planlagt så godt som alle aktiviteter tidlig ved sesongstart for å unngå overraskende kollisjoner med andre aktiviteter i lokalmiljøet.

Hva koster medlemskapet?

Hver musikant betaler i dag ca. 1950 kroner pr. år i medlemskontingent (inkludert instrumentleie 250,- og uniformsleie 200,-) Det er gitt søskenmoderasjon på 50% på alt dette med unntak av instrumentleien. Foreldre/foresatte betaler 100 kroner pr. år i medlemskontingent. *) Grunnopplæringsavift kr 200,- første høsten barnet er med, samt kr 150,- for leie av instrument, deretter ordinær medlemskontigent. Borteseminar; Egenandel i forhold til budsjett. 
På grunn av foreldres positive innstilling i alle år, har korpset en god økonomi og sysselsetter i dag 2 dirigenter samt ca. 20-25 instruktører på forskjellig nivå gjennom sesongen. Korpset har som regel minst en større tur i løpet av den tiden et barn er med i korpset, og hvert år er det deltagelse på enten festivaler eller konkurranser i Norge eller i Norden, fortrinnsvis Danmark og Sverige. I 1998 gikk turen til USA, dette var en tur i forbindelse med vårt 40-års jubileum. Denne sommeren dro hovedkorpset på tur til Østerrike og sommeren 2003 dro vi på jubileumstur til Italia. I 2008 har korpset 50-års jubilemum, og hovedkorpset skal reise på tur til England.
Vi i Gulset Skolemusikk håper at denne korte informasjonen har gitt et lite bilde av hva korpsmiljøet er for både barn og voksne. Dersom det er ønske om ytterligere informasjoner, kan dere gå til kontaktsiden vår eller sende e-post til gulset.skolemusikk@gmail.com Du kan også ringe telefonnummerne nedenfor eller komme bort i kjelleren på Gulset Ungdomsskole hver tirsdag 17.45 - 20.00 for nærmere kontakt med korpsledere og dirigenter.
*) Endringer kan forekommer fra år til år avhengig av hva årsmøtene vedtar.